กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/341
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัฒนา ภูลเปี่ยม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:27Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:27Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/341
dc.description.abstractระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Constructed Wetlands) ออกแบบตามแนวคิดหลักจากระบบแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetlands) ผสมผสานกับระบบฟิล์มตรึง (Fixed film process) ระบบใช้ตัวกลางเติมอากาศ (Contract Aeration Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch Process) และการตกตะกอน (Sedimentation) กำจัดไนโตรเจนออกจากระบบโดยสาหร่าย (Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux) ระบบบำบัดออกแบบให้มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนสูง สามารถลดความเข้มข้นของแอมโมเนียไนไตรท และไนเตรท จาก 4.64, 0.04 และ 16.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ เหลือเท่ากับ 0.25, 0.03, และ 4.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ภายใน 72 ชั่วโมง เมื่อใช้ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์สำหรับการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน ช่วยประหยัดน้ำเค็มได้ 3-3.5 เท่าของการเลี้ยงแบบปกติ น้ำที่ใช้สามารถใช้ซ้ำได้อีกth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการบำบัดน้ำเสียงth_TH
dc.subjectสัตว์น้ำเค็มth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มโดยบึงประดิษฐ์ประยุกต์th_TH
dc.title.alternativeNitrogen removal form marine aquaculture by applied constructed wetlandsen
dc.typeResearch
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeMain idea of appliedconstructed wetlands design from constructed wetlands combine with fixed film process, contract aeration process, oxidation ditch process and sedimentation. Nitrogen removal in the system by Caulerpa prolifera (Forsskal) L.v. Lamouroux). The treatment system designated small-sized system. The system has high nitrogen removal efficacy, be able to descend ammonia, nitrite and nitrate from 4.64, 0.04 and 16.9 mg/L, respectively, to 0.25, 0.03 and 4.78 mg/L, respectively, within 72 hrs. Save the sea water 3-3.5 times of normal culture, when used applied constructed wetlands for mass culture of larval shrimp (Penaeus monodon). The sea water from culture be able to repeatedly used.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น