กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3168
ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงไต้หวันกับปัญหาประชากร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: China with demographic problem
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญญัติ สุขศรีงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สตรี - - ไต้หวัน ไต้หวัน - - ประชากร
ไต้หวัน - - ภาวะสังคม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3168
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-45.pdf2.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น