กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3104
ชื่อเรื่อง: ทำไมต้องควบคุมการโฆษณาสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญญัติ สุขศรีงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
โฆษณา - - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3104
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p60-65.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น