กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2635
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแมน้ำบางปะกงปี พ.ศ. 2553.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชญา กันบัว
อริศรา ชาวนา
ปนัดดา สินสมุทรโสภณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แพลงก์ตอน
แม่น้ําบางปะกง
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแมวน้ำบางปะกง ด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 20 และ 250 ไมโครเมตร ตามลําดับในเดือนมิถุนายนและกันยายน พ.ศ. 2553 จากจุดเก็บตัวอย่าง6 สถานีพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชั่น 5 คลาส 44 สกุล โดยแบ่งเป็นแพลงก์ตอนพืช ดิวิชั่น Cyanophyta คลาส Cyanophyceae จํานวน 7 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta รวมทั้งหมด 18 สกุล โดยแบ่งเป็นคลาส Chlorophyceae จํานวน 10 สกุล คลาส Euglenophyceae จํานวน 8 สกุล และ ดิวิชั่น Chromophytaรวมทั้งหมด 19 สกุล โดยแบ่งเป็น คลาสBacillariophyceaeจํานวน 16 สกุล และ คลาส Dinophyceae จํานวน 3 สกุล โดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่นทั้งเดือนมิถุนายนและกันยายน และพบ แพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 7 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัม Protozoa, Cnidaria, Rotifera, Annelida, Arthropoda, Mollusca และ Chrodata โดยพบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Copepod เป็นกลุ่มเด่นในเดือนมิถุนายน และกลุ่ม Rotifer และ Water flea เป็น แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นในเดือนกันยายน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2635
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
87-96.pdf2.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น