กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2628
ชื่อเรื่อง: Cross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff clays
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Siam Yimsiri
Soga, K
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Anisotropy
Constitutive relations
elasticity
Laboratory tests
Stiffness
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2011
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2628
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น