กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2627
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorWanwarang Ratananikom
dc.contributor.authorSiam Yimsiri
dc.contributor.authorSuched Likitlersuang
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2627
dc.description.abstractThis paper presents an investigation of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay. The study programme consists of both laboratory experiments and parametric analysis. A set of isotropically consolidated undrained and drained triaxial compression tests is performed on vertically- and horizontally-cut undisturbed specimens. The triaxial apparatus is equipped with local strain measuring systems and bender element which enable the measurement of stiffness at small to intermediate strains. The anisotropic stiffness parameters obtained from both undrained and drained triaxial tests are assumed to follow the three-parameter cross-anisotropic elastic model proposed by Graham and Houlsby (1983). Moreover, the elastic moduli are also assumed as power functions of isotropic confining stress. The cross-anisotropic elastic parameters are then derived as functions of these relevant simplified parameters. The least-square method is used to define the optimised elastic parameters from all tests. Finally, a complete set of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay is proposed and discussed against reported values from other soils.en
dc.language.isoeng
dc.subjectAnisotropyth_TH
dc.subjectBangkok Clayth_TH
dc.subjectbender elementth_TH
dc.subjectelasticityth_TH
dc.subjectlocal measurementth_TH
dc.subjectoptimisationth_TH
dc.subjecttriaxial testth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleAn investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimensen
dc.typeบทความวารสาร
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2013
dc.journalGeomechanics and Geoengineering: An International Journal
dc.page15-27.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น