กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2627
ชื่อเรื่อง: An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimens
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wanwarang Ratananikom
Siam Yimsiri
Suched Likitlersuang
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Anisotropy
Bangkok Clay
bender element
elasticity
local measurement
optimisation
triaxial test
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: This paper presents an investigation of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay. The study programme consists of both laboratory experiments and parametric analysis. A set of isotropically consolidated undrained and drained triaxial compression tests is performed on vertically- and horizontally-cut undisturbed specimens. The triaxial apparatus is equipped with local strain measuring systems and bender element which enable the measurement of stiffness at small to intermediate strains. The anisotropic stiffness parameters obtained from both undrained and drained triaxial tests are assumed to follow the three-parameter cross-anisotropic elastic model proposed by Graham and Houlsby (1983). Moreover, the elastic moduli are also assumed as power functions of isotropic confining stress. The cross-anisotropic elastic parameters are then derived as functions of these relevant simplified parameters. The least-square method is used to define the optimised elastic parameters from all tests. Finally, a complete set of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay is proposed and discussed against reported values from other soils.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2627
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น