กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2620
ชื่อเรื่อง: Pre-service teacher's perspectives towards teacher education programs: Multiple case study analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Noppadol Prammanee
Thanongsak Suporn
Faculty of Education
คำสำคัญ: Teachers - - Training of. Pre-service teachers
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: This study aims to investigate problems in the 5-year pre-service teacher education programs (PTEP) and to study the solution to these problems at the three Rajabhat universities and four schools in the Northeastern region of Thailand as identified by forty pre-service teachers (PST). This study applies a qualitative research approach by using multiple case studies analysis; the setting involves 40 purposive sampling participants that were used to identify participants who had experiences of participation in the program. The study has three parts:(1) Part one identifies the problems found during the implementation of the 5 year program by individual interviews from the 12 PSTs in four main themes; students, instructors, curriculum, and learning management, (2) Part two reveals the four main outcomes concerning the needs by two focus group interviews of the 18 PSTs who attended the program, and (3) Part three deals with the collection of data by in-depth interviews from 4 participants who have graduated and are currently working in four selected high schools. Followed by a presentation of the responses in relation to the four different main aspects from the three universities and four schools; the results outcome could be concluded in three aspects which are as follows: The first aspect involves views on the problems of the program management. The second aspect deals with what is needed to improve the program. And the last aspect of the interview aims to find out from the subjects what should be improved or changed in terms of the implementation of the 5 year teacher education program. The subjects in this research specified two suggestions: Firstly, the university should consistently provide activities which support the teaching profession. Secondly, the university should encourage students to apply this professional learning in quality teaching practice.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2620
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
hrd3n1p21-31.pdf285.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
hrd3n1p21-31.pdf285.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น