กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2582
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของ Samonella ในเนื้อหมู
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
ผกามาศ ลี้วาทินแสนสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปนเปื้อนในอาหาร
ซาลโมเนลลา
เนื้อสุกร
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การศึกษาการแพร่กระจายของ Salmonella ในเนื้อหมูและหมูบดจำนวน 60ตัวอย่างที่จำหน่ายในตลาดสดหนองมนและตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2549 พบการปนเปื้อนของ Salmonellaจากตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อหมูบด 18 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ30.0 ของ ตัวอย่างทั้งหมดโดยเนื้อหมูตรวจพบเชื้อร้อยละ 23.3 (7/30) และในเนื้อหมูบดพบร้อยละ36.7 (11/30) และ พบว่ามีการแพร่กระจายของ Salmonellaรวม 8 ซีโรวาร์โดยพบการปนเปื้อนของ S. Anatum (7) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ S. Stanley (3), S. Albany (2), S. Derby (2) , S. Agona (1), S.Typhimurium (1), S. 1, 4, 12 : i :-(1) และS. 6,7 :-:- (1) ตามลำดับการศึกษาในครั้งนี้ พบการแพร่ กระจายของ Salmonellaในเนื้อหมูและเนื้อหมูบดจากตลาดสดหนองมนและตลาดนัดในจังหวัดชลบุรีดังนี้จึงควรเลือกวิธีปรุงเนื้อสัตว์ให้เหมาะสมก่อนที่จะบริโภคและควรเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในขั้นตอนการผลิตเนื้อสัตว์จากฟาร์มจนถึงผู้บริโภคเพื่อช่วยผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคSalmonellaจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2582
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p28-37.PDF11.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น