กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2580
ชื่อเรื่อง: Seasonal fish abundance and composition in three Thailand streams: influence of discharge
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pichai Sonchaeng
F. William H. Beamish
Phannee Sa-ardrit
Robert William Griffiths
C. Kongchaiya
Faculty of Science
คำสำคัญ: discharge
fish abundance
physicochemical factors
seasonal
species richness
streams
temporal changes
tropics
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: The fish assemblage at a site in three Thai streams was sampled by electrofishing at approximately monthly intervals. Seasonal changes in fish abundance and assemblage similarity varied inversely with discharge that mirrored seasonal rainfall patterns and affected the connectivity of each stream system both longitudinally and laterally. No other habitat variable exercised a consistent effect on abundance or assemblage similarity across the three stream sites. The seasonal pattern of species richness was similar to that for abundance but was not significantly related to discharge probably due to invasions by larger river species during high discharge. Only a few species were numerically abundant, mostly cyprinids and, less often loaches, a goby or a half beak. It is suggested species occurrence at a site depends on the interactions among discharge, water depth and the physiography of the floodplain in concert with species-related behavior and limitations on physical performance.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2580
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น