กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2578
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorF. William H. Beamish
dc.contributor.authorPhannee Sa-ardrit
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2578
dc.description.abstractSilurids were sampled, by electrofishing, from 159 sites on small rivers in four major watersheds across central Thailand, Eastern, Chao Phraya, Peninsula and Maeklong. Total abundance, estimated by the depletion method, was low across all sites at under 3% of all fishes and varied directly with water velocity, dissolved oxygen, iron and pH and, inversely with turbidity. Species richness was highest in Maeklong watershed and, across all watersheds, varied directly with ambient oxygen, iron and pH and inversely with turbidity. Incidence of occurrence was not high for any species within any but the lightly sampled Eastern watershed and no species was captured across all watersheds. Canonical correspondence analysis was applied and identified three significant habitat variables, temperature, conductivity and ambient oxygen, and the extent to which each influenced the distribution of the 17 silurid species. The results are discussed in relation to environmental factors and ecology.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectabiotic factorsth_TH
dc.subjectAbundanceth_TH
dc.subjectconservationth_TH
dc.subjecthabitat characteristicsth_TH
dc.subjectoccurrenceth_TH
dc.subjectspecies richnessth_TH
dc.titleSiluriform Fishes and their Habitat in Small Rivers in Central Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume15
dc.year2006
dc.journalTropical Freshwater Biology
dc.page1-21
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น