กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2576
ชื่อเรื่อง: Habitat and abundance of Balitoridae in small rivers of central Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Voravit Cheevaporn
F. William H. Beamish
Phannee Sa-ardrit
Faculty of Science
คำสำคัญ: Habitat
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Balitorids were collected, by electrofishing, from small rivers across central Thailand between October 2000 and March 2004. Total balitorid abundance for the 18 species averaged 3·8% of the cumulative total for all fishes. Balitorid species numbers and abundance varied directly with elevation to c. 400 m, substratum particle size and ambient silica concentration. Species numbers at stations were modest and few species were widely distributed. Species associations related significantly with elevation, temperature and ambient concentrations of dissolved oxygen and silica. Turbidity was also significant but probably an artefact. Habitat separation clearly occurs among some balitorids, particularly the less common species, and probably represents species-specific direct and indirect habitat effects. The more common balitorid species tended to occur in similar habitats where the significant factors approximated average values. For these species, coexistence is suggested to occur through food resource sharing possibly facilitated through adaptations. Balitorid distributions in low-order rivers are attributed to the direct and indirect influences of the environment on energy available for the performance of essential activities.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2576
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น