กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2469
ชื่อเรื่อง: Adaptations in river fishes facilitate species richness
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การปรับตัวของปลาในแม่น้ำก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชนิดของปลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: F. William H. Beamish
พัชรา นิธิโรจน์ภักดี
รุ่งทิพย์ โพล้งเศรษฐี
เพียงใจ ชนินทรภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: Environmental quality
Fishes - - Adaptation
Fishes - - Reproduction
Species diversity
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: The concept of environmental, feeding and reproductive adaptations refers to phenotypic-or genotypic related charecteristics that enable an organism to better cope with specific habitats including other biota and has wide application in understanding species richness and co-existence. Conditions and may facilitate high species diversity. The present study describes the physico-chemical qualities in a large number of river in central Thailand as well as those characteristics associated with the habitat occurrenced of species within two families, Cyprinidae and Balitoridae and one Order, Siluriformes. Adaptations occur also in feeding patterns by fishes occupying similar habitats allowing for resource sharing and species diversity and counter the theory of competitive exclusion. Small but perhaps important dietary differences amoung species further lessen competition and enhance opportunities for species diversity. Reproduction adaptations in fecundity and oocyte diameter among closely related species within the Familiy Balitoridae are suggestive of further adaptations for stability in overall fish population size.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2469
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
32-55.pdf296.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น