กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2464
ชื่อเรื่อง: A Bound on the Binomial Approximation to the Beta Binomial Distribution
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kanint Teerapabolarn
Faculty of Science
คำสำคัญ: Beta-binomial distribution
binomial approximation
binomial distribution
Stein identity
w -function
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: We use the w-function and the Stein identity to give a result on the binomial approximation to the beta-binomial distribution in terms of the total variation distance between the beta-binomial and binomial distributions and its upper bound.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2464
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น