กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2451
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบัญญัติ สุขศรีงาม
dc.contributor.authorชุติมา มะนะมุติ
dc.contributor.authorอังคณา หอมเสียง
dc.contributor.authorระออ รัตนประทุม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.available2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2451
dc.description.abstractIn this study, 100 chicken meat samples collected from Nong Mon market and an evening market nearby Burapha University were isolate for Salmonella . It was found that 18% of the samples contaminated with the following Salmonella serovars : S. Albany, S. Brunei, S. Corvallis, S. Enteritidis, S. enterica subsp. enterica ser. 1,4,12:H rough, S. Newport, S. Paratyphi B, S. Seintpaul, S. Schwarzengrund, S. Stanley, S. Virchow and S. rough strain. Moreover, 400 cockroach samples collected from Nong Mon and Bang Phra market (200 samples from each) were also tested for Salmonella. The results revealed that 12 cockroach samples (3%) contained Salmonella of the following serovar : S. Albany, S. Braenderup, S. Enteritidis, S. Lexington and S. Schwarzengrund. The survey of Salmonella in 200 frog samples sold at the evening market nearby Burapha University was also conducted. It was found that 25.5% and 10% of skin and intestine of frog samples, respectively, were contaminated with Salmonella of the following serovars : S. Albany, S. Bareilly, S. Give, S. Stanley and S. Virchow. When these Salmonella serovars were tested for resistance to 5 antibiotics, the results showed that most were sensitive to ampicillin, chloramphenicol, kanamycin and tetracycline but resisted to streptomycin.en
dc.language.isothth_TH
dc.subjectantibioticth_TH
dc.subjectchickenth_TH
dc.subjectcockroachth_TH
dc.subjectfrogth_TH
dc.subjectSalmonellath_TH
dc.subjectการดื้อยาth_TH
dc.subjectการปนเปื้อนในอาหารth_TH
dc.subjectซาลโมเนลลาth_TH
dc.subjectปฏิชีวนะth_TH
dc.subjectอาหารเป็นพิษth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
dc.titleการแพร่กระจายและการดื้อยาปฏีชีวนะของ Salmonella จากไก่ กบและแมลงสาบth_TH
dc.title.alternativeDistribution and antibiotic resistance of Salmonella from chicken, frog and cockroachen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume5
dc.year2008
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Naresuan University science journal
dc.page7-20.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น