กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2451
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายและการดื้อยาปฏีชีวนะของ Salmonella จากไก่ กบและแมลงสาบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Distribution and antibiotic resistance of Salmonella from chicken, frog and cockroach
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญญัติ สุขศรีงาม
ชุติมา มะนะมุติ
อังคณา หอมเสียง
ระออ รัตนประทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: antibiotic
chicken
cockroach
frog
Salmonella
การดื้อยา
การปนเปื้อนในอาหาร
ซาลโมเนลลา
ปฏิชีวนะ
อาหารเป็นพิษ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: In this study, 100 chicken meat samples collected from Nong Mon market and an evening market nearby Burapha University were isolate for Salmonella . It was found that 18% of the samples contaminated with the following Salmonella serovars : S. Albany, S. Brunei, S. Corvallis, S. Enteritidis, S. enterica subsp. enterica ser. 1,4,12:H rough, S. Newport, S. Paratyphi B, S. Seintpaul, S. Schwarzengrund, S. Stanley, S. Virchow and S. rough strain. Moreover, 400 cockroach samples collected from Nong Mon and Bang Phra market (200 samples from each) were also tested for Salmonella. The results revealed that 12 cockroach samples (3%) contained Salmonella of the following serovar : S. Albany, S. Braenderup, S. Enteritidis, S. Lexington and S. Schwarzengrund. The survey of Salmonella in 200 frog samples sold at the evening market nearby Burapha University was also conducted. It was found that 25.5% and 10% of skin and intestine of frog samples, respectively, were contaminated with Salmonella of the following serovars : S. Albany, S. Bareilly, S. Give, S. Stanley and S. Virchow. When these Salmonella serovars were tested for resistance to 5 antibiotics, the results showed that most were sensitive to ampicillin, chloramphenicol, kanamycin and tetracycline but resisted to streptomycin.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2451
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น