กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2411
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในเนื้อไก่ดิบปรุงรส
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
จุฑามาศ สุขศรี
อาฬวี ขำทอง
อัญธิกา พูลทรัพย์
คำสำคัญ: การปนเปื้อนในอาหาร
สตาฟีย์โลค็อกคัส ออเรียส
เนื้อไก่
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาการแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในเนื้อไก่ดิบปรุงรสโดยวิธี direct plate count จำนวน 60 ตัวอย่าง ที่สุ่มตัวอย่างมาจากร้านค้าที่วางจำหน่ายบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยบูรพาและชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 ผลการศึกษาพบการปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างเนื้อไก่ดิบปรุงรสมีค่ามากกว่า 10 CFU/g จำนวน 24 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 40) โดยพบอยู่ในช่วง 2.50x102 -3.88x103 CFU/g ซึ่งทั้งหมดมีค่ามากกว่าเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ของอาหารดิบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553 จากผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อไก่ดิบปรุงรสมีความเสี่ยงที่สูงต่อการเกิดโรคติดต่อ ทางอาหาร ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการที่ดีในเรื่องสุขอนามัยของอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในไก่ดิบปรุงรส
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
103-108.pdf179.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น