กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2371
ชื่อเรื่อง: Gonadal development and sex inversion in saddleback anemonefish Amphiprion polymnus Linnaeus (1758)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kannika Chatchavalvanich
Pisut Mungkornkarn
Institute of Marine Science
Sukjai Rattanayuvakorn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: gonadal development
saddleback anemonefish
sex inversion
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: Gonadal development and sex inversion of saddleback anemonefish, Amphiprion polymnus were described. One-month juveniles had sexually undifferentiated gonads with primordial germ cells aggregated in groups, while two- to three-month juveniles displayed immature hermaphroditic gonads containing early developmental stages of both male and female germ cells, namely spermatogonia, primary spermatocytes, oogonia, and primary oocytes in chromatin-nucleolus stage. Spermatogenesis began at 4 months having testicular tissue comprising of spermatogenic cells in all developmental stages but ovarian cavity was first seen later at 5 months. The male region of ovotestis was peripheral, whereas the female region was more centrally located. There was no connective tissue between ovarian and testicular areas. Six-to 11-month fish had slightly larger ovotestes than those at previous age. Protandric sex inversion first occurred at 12 months. Sex change was characterized by degeneration of male germ cells, deposition of yellow-brown pigment and the formation of vitellogenic oocytes. Before spawning activity began, their gonads contained female germ cells in all stages with numerous vitellogenic oocytes, whereas functional males had both ovarian and testicular tissues. Most females of breeding pairs had mature oocytes in their gonads and began to spawn when their ages reached 14 months.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2371
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
TAB000125492270.pdf351.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น