กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2363
ชื่อเรื่อง: A new species of Orientomysis (Crustacea: Mysida: Mysidae) from the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Khwanruan Pinkaew
Kashane Chalermwat
Kouki Fukuoka
Institute of Marine Science
Faculty of Education
คำสำคัญ: species
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: A new species of mysidacean crustacean, Orientomysis calida, is described from the Gulf of Thailand. Orientomysis calida resembles O. leptura (Liu and Wang, 1980) but differs in that the second endopodal segment of the maxilla lacks tiny spines on the lateral margin, the exopod of the fourth male pleopod has two subequal terminal setae, and the uropodal endopod has a single spine on the ventral statocyst region. This is the first record of a species of Orientomysis outside East Asian waters.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2363
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น