กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2339
ชื่อเรื่อง: Gastroprotective activity of Padina minor Yamada
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksar
Doungporn Amornlerdpison
Yuwadee Peerapornpisal
Tawat Taesotikul
Duangta Kanjanapothi
Institute of Marine Science
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: Padina minor Yamada, a brown alga which is found to be abundant on both sides of the coastal area of the gulf of Thailand and the Andaman Sea was examined for gastroprotective activity. The aqueous extract of P. minor (Aq. P) given orally to rats at the doses of 100, 200 and 500 mg/kg significantly inhibited gastric ulcer formation induced by (1) restraint water immersion stress (2) acid ethanol (HCl /EtOH), (3) indomethacin and (4) histamine. In the pylorus-ligated rat experiment, the Aq. P caused a decrease of the total acidity and an increase in gastric pH. Additionally, the Aq. P could not preserve the mucus content in the gastric wall of rats with gastric ulceration induced by HCl /EtOH. Results were obtained from the isolated guinea-pig right atrium experiment of which the inhibitory effects of cimetidine (Histamine H2-antagonist) and the Aq. P on histamine-induced chronotropic responses were determined and these results suggest that they share a similar mechanism. The findings therefore indicate that P. minor possesses a gastroprotective activity, which involves an anti-secretory mechanism mediated via histamine H2-antagonism. The polysaccharide present in the P. minor is likely to contribute to the gastroprotective activity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2339
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
10905547.pdf205.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น