กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2337
ชื่อเรื่อง: Assessment of three techniques for measuring the biodiversity of molluscs on rocky intertidal shorelines in eastern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คเชนทร เฉลิมวัฒน์
กิติธร สรรพานิช
สุเมตต์ ปุจฉาการ
เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
นพดล ค้าขาย
Fred E. Wells
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: biodiversity
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Three methods for comparing biodiversity of molluscs are compared on rocky intertidalshorelines near Kungkrabaen Bay, Thailand: timed visual searches, qualitative quadrats, and quantitativequadrats. Visual searches recorded the largest number of living species, 32.3 ± 2.5 (SE), significantly higherthan in either the qualitative (26.5 ± 0.3) or quantitative (24.8 ± 1.0) quadrats. Including dead shells increasedthe mean number of species recorded per site in the visual searches to 60.8 ± 7.1. The numbers of speciesrecorded by individual surveyors at the four sites varied considerably, with more experienced surveyorsfinding more species. It is concluded that a one-hour search is most cost effective. The type of informationthat is required should determine the method chosen. To determine total species diversity in an area, avisual search of living animals and dead shells should be made by an experienced surveyor. Qualitativeor quantitative quadrats are most appropriate where the surveyors are volunteers with little experience incollecting molluscs. Quantitative studies can be used for other purposes such as analyzing trophic structureand species abundance.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2337
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น