กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2252
ชื่อเรื่อง: Pigmented actinomycetes from coastal areas and their bioactive secondary metabolites
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rattanaporn Srivibool
Morakot Sukchotiratana
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Actinomycetales
Metabolites
Pigments
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: Forty soil samples were collected from coastal areas of Chonburi, Rayong, and Chanthaburi provinces. These samples were pretreated at 55๐C for 15 min and 100๐C for 1 h, respectively. They were subsequently made a series of 10-fold-dilutions and inoculated onto starch casein agar and humic acid vitamin agar plates to look for Actinomycetes that having some of bioactive secondary metabolites. Various strains of Actinomycetes grown on both agar plates were selected after 7-14 days of incubation at 32๐C. Purification of select grain was made to obtain pure isolates. One hundred and seventy nine isolates were screened for antimicrobial activity and 122 isolates were found to produced active products against gram-positive and/or gram-negative bacteria, including yeasts. Micrococcus luteus TISTR 884, Staphylococcus aureus TISTR 885, and Staphylococcus aureus 815(MRSA 815, the methicillin resistant strain) were used as representative strains of gram-positive bacteria in the antimicrobial activity test. They were inhibited by most Actinimycetes antimicrobial producing strains, while gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781, was inhibited by 11 isolated of Actinomycetes. Most antimicrobial producing isolates could inhibit against both bacteria and yeasts, and 29 isolates could inhibit only yeast. Candida albicans TISTR 5239, Candida tropicalis TISTR 5045, Debaryomyces hansenii TISTR5265, Pichia kluyveri TISTR 5150, and a hospital strain of Candida sp. Were used as test strains. Most isolates, both antimicrobial producer and non-antimicrobial producers, were able to produce colorful colonies as well as soluble pigments in some strains. Keyword: Pigmented Actinomycetes, antimicrobial substances.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2252
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p11-18.pdf3.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น