กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2244
ชื่อเรื่อง: The effect of preparation methods for promoted platinum over alumina to CO oxidation reaction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Akkarat Wongkaew
Piyasan Praserthdum
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Carbon monoxide - - Oxidation
Platinum catalysts
Platinum
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: The activity of platinum promoted with ceria over alumina was investigated. The presence of ceria doped in alumina by sol gel method dramatically increased the activity of platinum over alumina at a low range of temperatures. T1/2 of the 5%Pt/5%Ceo2/Al2O3 was 145๐C, while T1/2 of the 5%Pt over commercial alumina was 170๐C. This may result from the oxygen storage properties of ceria. Furthermore, sol gel method offered the uniformity to the final metal oxide and in turns led to a better activity to CO oxidation comparing to that of the other catalyst preparation technique. Finally, iron oxide was used as an oxygen storage compound. However, the result was not as good as the result from ceria. The activity of platinum over alumina catalyst containing 5%Fe2O3 increased about 12% comparing with that of platinum over commercial alumina. Interestingly, CO was completely converted to CO2 at temperature of 180๐C for all catalysts. Keywords: CO oxidation, promoted platinum over alumina catalyst, oxygen storage, sol gel method, impregnation.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2244
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p87-93.pdf6.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น