กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2188
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบไหล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Applications of gas phase separation techniques for flow injection analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศศิธร มั่นเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบไหลฉีด
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เคมีวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ปัจจุบันมีการนำเทคนิคการแยกสารในสถานะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับระบบการวิเคราะห์แบบไหลอย่างมากมาย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ถูกนำมาใช้ ควบคู่กับการวิเคราะห์แบบไหล ซึ่งเทคนิคการแยกนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือการแยกที่อาศัยและไม่อาศัยเยื่อเลือกผ่าน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดต่างๆ อีกด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2188
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
305-312.pdf2.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น