กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/185
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกหาแอคติโนมัยซีทที่ทนอุณหภูมิสูงที่สร้าง เอ็น-เอชิลอะมิโน แอซิด ราซิเมส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Screening of thermotolerant actinomycetes producing N-Acylamino acid racemase
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
อุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: นิเวศวิทยาชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เอ็น-เอซิลอะมิโนแอซิดราซิเมส
แบคทีเรีย - - วิจัย
แบคทีเรีย - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
แอคติโนมัยซิส
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่สามารถสร้างสารรงควัตถุสีแดง จำนวน 7 ไอโซเลต นำมาเลี้ยงด้วยอาหารต่าง ๆ กันคือ อาหาร ISP2 อาหาร Soybean meal อาหาร ISP2+ น้ำมันงา และอาหาร ISP +2 น้ำมันปลา และตรวจสอบการสร้างรงควัตถุและฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ในขณะเดียวกันพบว่าอาหาร ISP2 ที่ไม่เติมอาหารธรรมชาติอื่น ๆ ให้ผลการสร้างสารรงควัตถุและให้ฤทธิ์ยับยั้งที่ดีกว่า และเลือกแอคติโนมัยซีทที่สามารถสร้างสารรงควัตถุที่สร้างรงควัตถุสีแดง หรือ แดงคล้ำ มาเลี้ยงในอาหาร ISP2 เพื่อสกัดสารรงควัตถุให้ได้ปริมาณมาก พบว่า แอคติโนมัยซีท 54-4 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหาร ISP2 สามารถสร้างรงควัตถุสีแดง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/185
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น