กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1587
ชื่อเรื่อง: การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Anti-tuberculosis natural product drugs discovery from marine sponges
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิวรรณ วัฒนดิลก
จงกลณี จงอร่ามเรือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ฟองน้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารต้านเชื้อวัณโรค
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากปัญหาการดื้อยาของเชื่อวัณโรค จึงจำเป็นต้องรีบค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคที่มีศักยภาพที่ใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยต่อเนื่องที่เราดำเนินการอยู่ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบชั้น EtOAc ของฟองน้ำ Smenospongia sp. ที่เก็บจากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี สามารถแยกสารประกอบ aureole และสารเคมีอีก 5 ชนิด การแปลโครงสร้างโดยเทียบกับข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีของสารที่รู้โครงสร้างแล้ว ขณะที่สารประกอบเคมี 8 ชนิด ถูกแยกมาจากฟองน้ำ lotrochota baculifera โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตรกราฟฟี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1587
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น