กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/149
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของเชื้อ Salmaonella และ Shigella จากแมลงสาบ Spread of infectious agent
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Salmonella and Shigella by Cockroaches
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทนา อรุณฤกษ์
บัญญัติ สุขศรีงาม
อรุณ บ่างตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: พาหะนำโรค
แมลงสาบ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/149
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
นันทนา_อรุณฤกษ์_และคณะ.pdf1.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น