กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1488
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กและไดอะตอม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Molecular characterization of microalgae and diatoms isolate using of molecular techniques
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
มะลิวัลย์ คุตะโค
วิชญา กันบัว
วศิน ยุวนะเตมีย์
สมถวิล จริตควร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไดอะตอม
สาหร่าย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกชนิดและสกุลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินน้ำเค็มและไดอะตอมโดยใช้ลำดับของยีนไฟโคไซยานิน ส่วนของ International Transcribed Spacer (ITS) และ 18S rDNA ตามลำดับ สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอของสาหร่ายด้วยวิธี Phenol:Chroloform และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส แล้วตรวจสอบชนิดและสกุลของสาหร่าย โดยเปรียบเทียบลำดับนิวคลีไอไทด์ที่ได้กับลำดับนิวคลีโอไทด์ในห้องสมุดยีน นอกจากนี้ ได้ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสาหร่ายด้วยวิธี PAPD-PCR ด้วยไพรเมอร์ขนาด 10 คู่เบสแล้วคัดเลือกเครื่องหมาย PARD ที่จำเพาะต่อชนิดของสาหร่ายที่สนใจมาหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ออกแบบไพรเมอร์สำหรับเครื่องหมาย SCAR ของสาหร่าย จากผลการวิจัยสามารถจัดจำแนกชนิดและสกุลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินได้ 9 ชนิด และไดอะตอมได้ 2 ชนิด คือ สาหร่ายสีเขียวแกมนำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT5 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 3e-32) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT6 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 0.0) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT0 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 9e-158) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT2 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 0.0) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT4 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 0.0) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT14 คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus sp. (97% identity, e-value= 0.0) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน รหัส MT7K คล้ายกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Synechococcus disperses (74% identity, e-value= 3e-69) ไดอะตอม รหัส MT34 คล้ายกับไดอะตอม Chaetoceros gracilis (94% identity, e-value= 0.0) ไดอะตอมรหัส FD1 คล้ายกับไดอะตอม Chaetoceros gracilis (97% identity, e-value= 0.0) จากการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของเครื่องหมาย RAPD ที่จำเพาะต่อสาหร่าย synechococcus sp. และ Spirulina sp. พบว่าเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน qlucosidase (Cecembia lonaensis, e-value = 6e-160) DNA mismatch repair protein MutS (Arthrospira platensis NIES-39, e-value = 0.0) และ alpha –amylase (Arthrospira sp., e-value = 2e-175) ส่วนเครื่องหมาย RAPD ที่จำเพาะต่อสาหร่าย Chroococcus sp. และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทราบสกุล รหัส MT22 ไม่สามารถหาลำดับนิวคลีโอไทด์ได้ โดยเมื่อออกแบบไพรเมอร์สำหรับพัฒนาเป็นเครื่องหมาย SCAR โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของเครื่องหมาย RAPD พบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน DNA mismatch repair protein Muts สามารถแยกสาหร่าย Spirulina sp. ออกจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดอื่นได้ ผลการวิจัยนี้ทำไห้เรามามารถระบุสกุลและชนิดให้กับสาหร่ายได้โดยที่ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา อีกทั้งยังสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ดให้กับสาหร่ายที่ศึกษาอีกด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1488
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น