กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1450
ชื่อเรื่อง: การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discovery of bioactive pigments from marine microorganisms.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิวรรณ วัฒนดิลก
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
จงกลณี จงอร่ามเรือง
ปาริชาติ นารีบุญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ทะเล
รงควัตถุ
อนุมูลอิสระ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาต้านอนุมูลอิสระของสารสัดหยาบเอทธิลอะซิเตทชั้นเซลล์และชั้นน้ำเลี้ยงจากแอคติโนมัยซีท 28 ไอโซเลท และเชื้อรา 1 สายพันธุ์ ที่แยกจากดินตะกอนชายฝั่งและดินป่าชายเลนในเขตจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟีผิวบาง DPPH และ ABTS ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC₅₀) ในช่วง 49.11±2.37 – 400 และ 14.25±2.82 – 243.94±14.38 ไมโครกรัมต่อมิลลิเมตร ตามลำดับ โดยสารสกัดแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ PL7-4, PL2-3 และ PL2-5 มีฤทธิ์จำกัดอนุมูลอิสระ ABTS ดีที่สุด โดยมีค่า IC₅₀เท่ากับ 49.11±2.37, 56.63±0.39 และ 64.79±1.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สายพันธุ์ PL4-6 และ PL2-3 ออกฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระ ABTS ดีที่สุด โดยมีค่า IC₅₀เท่ากับ14.25±2.82 และ 22.17±0.72 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ขณะที่สารสกัดหยาบชั้นเซลล์ของเชื้อราสายพันธุ์ RB-POR2-1 ที่แยกจากฟองน้ำทะเล ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ดีที่สุดมีค่า IC₅₀ เท่ากับ 100.78±1.71 และ 41.26±0.4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น