กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1043
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ H.asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on abalone haliotis asinina feed with different artificial diet
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโต
หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง
หอยเป๋าฮื้อ - - วิจัย
หอยเป๋าฮื้อ - - อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: The Haliotis asinina were obtain from Eastern Marine Fisherise Development Center, Rayong Province. The sizes of sample at the beginning of experiment were 0.88±0.36 g in weight and 16.23±2.01 mm in shell length. Feed treatment was Gracilarin salicornia, and three types of artificial diet that has different source of protein. The source of protein of diet 1 was casein, diet 2 was fish meal and diet 3 was shrimp feed. The experiment was done in 8 weeks. The abalone were cultured in semi-flow-through system. Water qualities during the experimental period were salinity 32-33 part per thousand, temperature 25-29 degree Celsius, pH 7.8-8.2, nitrite 0.00-0.11 mg per liter and ammonia 0.02-0.21 mg per liter At the end of experiment the average size of abalone fed with diet 3,G. salicornia, diet 2 and 1 were 2.08+0.89, 1.44+0.70, 1.36+0.56 and 0.94+0.39 g in weight and 19.69+2.58, 18.95+2.15 and 17.05+2.38 mm in shell length,respectively. The percentage of average weight increase of abalone was 136.36,63.64,19.33 and 4.44 percents in diet 3, G. salicornia, diet 1 and diet 2 treatment and the average shell length increase were 22.15,19.33,13.68 and 4.60 percents in diet3, G. salicornia, diet 1 and diet 2 treatment. Feed rate of abalone fed with G. salicornia, diet 1, diet 2 and diet 3 were 1.00,0.37,0.33 and 0.39 g/day. The feed conversion rate was 1.26,4.01 and 6.46 g/day in diet 3, G.salicornia and dite 1 treatment. The nutrition value of abalone food was : crude protein was 33.41,31.54.31.28 and 14.38 percents; carbohydrate was 3.16,28.56,28.96 and 40.29 percents and fat was 1.06,4.91,9.67 and 3.53 percents,respectively หอยเป๋าฮื้อ H. asinina ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีอายุ 5 เดือน ซึ่งได้จากศูนย์พัฒนาการประมงทะเลฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกหอยมีน้ำหนักเฉลี่ย 16.23±0.35 กรัม และความยาวเปลือกเฉลี่ย 16.23±2.01 เซ็นติเมตร อาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสาหร่ายเขากวาง G. salicornia และอาหารสำเร็จรูปสามสูตรซึ่งมีแหล่งโปรตีนแตกต่างกัน โดยอาหารสูตรที่หนึ่ง มีแหล่งโปรตีนจากเคซีน อาหารสูตรที่สองมีแหล่งโปรตีนจากปลาป่นและอาหารสูตรที่สามมีแหล่งโปรตีนจากอาหารกุ้งสำเร็จรูป ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมดแปดสัปดาห์ในระบบการทดลองกึ่งปิด โดยในระหว่างการทดลองน้ำทะเลมีความเค็ม 32-33 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 25-29 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 7.8-8.2 ปริมาณไนไตร์ต 0.00-0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 0.02-0.21 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเป๋าฮื้อ H.asinina ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สาม,G.salicornia , อาหารสำเร็จรูปสูตรที่สองและอาหารสำเร็จรูปสูตรที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 2.08±0.89,1.44± 0.70,1.36± 0.56 และ 0.94±0.39 กรัม และความยาวเปลือก, 19.69±2.58, 18.95±2.15 และ 17.05±2.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ อัตราการเพิ่มของน้ำหนักเฉลี่ยและความยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สามสูงที่สุด (136.36 และ 22.15 เปอร์เซ็น) รองลงมาเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย G.salicornia (63.64 และ 19.33 เปอร์เซ็น) อันดับสามได้แก่ หอยเป๋าฮื้อที่เลี่ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง (52.81 และ 13.68 เปอร์เซ็น) ส่วนหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งมีอัตราการเพิ่มของน้ำหนักเฉลี่ยต่ำที่สุด (4.44 และ 4.60 เปอร์เซ็น) อัตราการรอดของ H.asinina ที่เลี้ยงด้วย G.salicornia, อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง อาหารสำเร็จรูปสูตรสาม และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สองเท่ากับ 86.67 , 73.33 , 70.00 และ 63.33 เปอร์เซ็น ตามลำดับ อัตราการกินของเป๋าฮื้อ H.asinina ที่เลี้ยงด้วย G.salicornia, อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สอง และสูตรที่สาม เท่ากับ 1.00,0.37,0.33 และ 0.39 กรัมต่อวัน ตามลำดับ และมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของหอยเป๋าฮื้อที่กินอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สาม ,G.salicornia และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งเท่ากับ 1.26,4.01 และ 6.46 ตามลำดับ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ใช้ในการทดลองพบว่า G.salicornia, อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สอง และสูตรที่สาม มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 14.38,33.41,31.54 และ 31.28 เปอร์เซ็น คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 3.16,28.65,28.96 และ 40.29 เปอร์เซ็น และไขมัน 1.06,4.91,9.67และ 3.53 เปอร์เซ็น ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1043
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น