กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1039
ชื่อเรื่อง: อุบัติการณ์และแบบแผนความไวของ Group D Streptococci ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Incidence and Antibiogram of Group D streptococci in Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณี วินัยถาวร
สุบัณฑิต เมฆขยาย
บัญญัติ สุขศรีงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การทดสอบความไวของจุลชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สเตรปโตคอคคัส - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการทดลองนี้ได้ศึกษาของอุบัติการร์ของ group D Streptococci (GDS)ในจังหวัดชลบุรี โดยนำสิ่งส่งตรวจประเภทต่างๆ จากผู้ป่วยของโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 จำนวน 317 ตัวอย่าง มาทดสอบโดยวิธีทางชีวเคมี คือ bile esculin และ 6.5% NaCl พบ GDS 31 สายพันธุ์ (enterococci 27 สายพันธุ์ และ non – enterococci 4 สายพันธุ์) จากนั้นนำมาทดสอบวิธี Lancefield precipitation ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน พบ GDS เพียง 12 สายพันธุ์ เนื่องจากเกิดผลบวกปลอม 19 สายพันธุ์ โดยทั้งหมดเป็น nongroup A, B, C, D, G streptococci ดังนั้นความไวและความจำเพาะของวิธี bile esculin เท่ากับ 100% และ 29.63% ตามลำดับ นอกจากนั้นได้แยกชนิดของ GDS ทั้งหมด 12 สายพันธุ์ พบว่าเป็น E.faecalis ทั้งหมด และเมื่อทดสอบแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ 11 ชนิด พบว่าเป็น E.faecalis ทั้งหมด จะดื้อต่อ ampicillin และ penicillin แต่เกือบทั้งหมดจะไวต่อ vancomycin
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1039
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
suwannee.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น