บทความวารสาร หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1524
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมสองภาษาศุภชัย สมนวล
2565กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับโครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ธราพงษ์ การกระโทก
2563ความพึงพอใจและความผูกพันต่อสถาบันของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาตวงพร รุ่งเรืองศรี
2563การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรีพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา
2563การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่นณรงค์ พรมสืบ; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อุษณากร ทาวะรมย์
2564แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชา การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาพิเชษฐ์ เมืองโคตร; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ณรงค์ พรมสืบ
2564การนำนโยบายเมืองสมุนไพรไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประยุกต์ ปิติวรยุทธ; กิจฐเชต ไกรวาส
2564การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมอังกฤษ - สังคมทิพยาภา มานะสม
2562การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอรณิชชา ทศตา; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม p ปรับแก้ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาตัวสถิติเลวีนแบบปรับใหม่โดยใช้มัธยฐานในการทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวนสุกัลญา ศิริมาตร์; ปริญญา เรืองทิพย์; ภัทราวดี มากมี; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาวิธีจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบปรับเหมาะผสมผสานการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค สำหรับการจำแนกประเภทกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานอกนิษฐ์ ทองจิตร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การบูรณาการพหุประสาทสัมผัสร่วมกับการดูแลทารกแบบแกงการูต่อความสามารถทางปัญญาในทารกวัย 2 เดือนวัชรี นุ่มประเสริฐ; พีร วงศ์อุปราช; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
2563การพัฒนาชุดการสอนแบบ Active learning โดยใช้เทคนิค SQ3R เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2563การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สิริพร มงคล; ปานเพชร ร่มไทร; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ศุภนันท์ ทับท่าช้าง; ดวงพร ธรรมะ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบาย ภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563แนวคิดคลาสสิคว่าด้วยสงครามกับนัยสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศญาเรศ อัครพัฒนานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับ การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ผลของกระแสสปัตเตอริงต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อมรรัตน์ คำบุญ; ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ; อดิศร บูรณวงศ์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1524