บทความวารสาร หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1802
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561อิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีธีรนุช ศิริจันโท; พรรัตน์ แสดงหาญ; วรรณวิชนี ถนอมชาติ
2565การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดูลา และกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 และ สกุล Anauchen Pilsbry, 1917 ในภาคตะวันออกของประเทศไทยอรจิรา แสนกมล; นภดล วิบูลพืช; ศศิชา เตชะมา; ปิยาพร หมื่นฤทธิ์; กิตติ ตันเมืองปัก, และอื่นๆ
2565การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของตัวติดตามแบบพาสซีฟทีเคลื่อนตัวตามมวลน้ำทะเลที่มีแหล่งกำเนิดจากปากแม่น้ำในบริเวณ อ่าวไทยตอนใน โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อาวุธ หมั่นหาผล; ศิราพร ทองอุดม; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2565ระดับความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D ไดเมทิลแอมโมเนียมในปลานิล และการตรวจสอบการแสดงออกของอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (ตัวชี้วัดทางชีวภาพ) เพื่อบ่งชี้การรับสัมผัสในระดับความเข้มข้นที่ไม่ก่อให้เกิดการตายปราง กาญจนสาร; ไชยวัตน์ นวลขาว; สำเนาว์ เสาวกูล; จักรพันธ์ นาน่วม; พอจิต นันทนาวัฒน์
2565สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้ดีเซลผสมกับปาล์มเอทิลเอสเตอร์ เอทิลอะซิเตท และเอทานอลเอกชัย สุธีรศักดิ์; เจริญ ชินวานิชย์เจริญ; สถาพร เชื้อเพ็ง
2565The pigment production from Monascus sp. U6V1, a Non-citrinin producing strain, in 5-L stirred tank fermentorSomchai Krairak; Nisa Krairak
2565การศึกษาแหล่งทำประมงปลาทูในอ่าวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทำประมงกับปัจจัยทางสมุทรศาสตร์จากข้อมูลระบบติดตามเรือโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุภัทรา เทพรส; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์
2565อิทธิพลของการใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิทรัชฎาภรณ์ ลิ้นฤาษี; วิจิตรา แดงปรก; กนกวรรณ ตาลดี; วชิระ ชุ่มมงคล; จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล, และอื่นๆ
2565การประเมินพื้นที่อ่อนไหวและประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจักรพันธ์ นาน่วม; ลิขิต น้อยจ่ายสิน; ธวัชชัย นาอุดม
2565การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรดจอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์
2562การวิเคราะห์แบบจำลององค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของสถานประกอบการในภาคตะวันออกของประเทศไทยวรรณวิชนี ถนอมชาติ; ณฤดี พรหมสุวรรณ
2021แบบจำลองความสุขในการทำงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19วรรณวิชนี ถนอมชาติ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
2022โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปุณณิฐฐา มาเชค
2561เรื่องรูปแบบนวัตกรรมการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาสิริการย์ ธนศรีบุณยภักดิ์; สุชนนี เมธิโยธิน; ธเนศ มณีกุล
2561การพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนายทหารฝ่ายการเงินที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์; นพดล เดชประเสริฐ
2561การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจันทิมา โพธิสารัตนะ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2561ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่งอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
2562รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วรังสรรค์ เกรียงไกร; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัวไปสู่การบริหารธุรกิจแบบ SMEs ในด้านธุรกิจการศึกษาในเขตภาคกลางของ สปป.ลาวพุดทะวง พัดทะดาวง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1802