Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 125
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออกสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554งานออกแบบมีเดียสามมิติเสมือนจริง ชุด "มุมมองที่แตกต่าง"โกวิทย์ ทะลิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพาดารณี มณีลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากนกพร ศรีญาณลักษณ์; ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2กนกพร ศรีญาณลักษณ์; กนกวรรณ สาโรจน์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; สุนทรี ลาภรุ่งเรือง; ปานเสก อาทรธุระสุข; ดารณี มณีลาภ; ธัญญารัตน์ สงวนศรี; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม; นันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การอ่านคันจิประสมนฤมล ลี้ปิยะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554โอะคุริงะนะในคำกริยาภาษาญี่ปุ่นรูปพจนานุกรมนฤมล ลี้ปิยะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547นางมโนห์รา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์สิริวรรณ วงษ์ทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทยวิไล สถิตย์เสถียร; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์